Основне информације o пројекту

Речник савременог српског књижевног језика Матице српске

Не само српској лексикографији, већ и српској култури уопште, недостаје нови речник савременог српског књижевног језика у којем ће бити обрађена нова и најновија лексика нашег стандардног језика. Због тога је Матица српска започела израду речника савременог српског књижевног језика, у којем ће бити обрађено а затим и објављено у електронској и штампаној форми око 150.000 речи потврђених у изворима из друге половине ХХ и првих деценија ХХI века. Овај речник користиће лингвисти за своје научне радове, али и новинари, писци, медијски и маркетиншки стручњаци, као и сви који се у свом послу служе српским језиком и стало им је до богатог језичког израза. Речник ће послужити и као приручни речник синонима, антонима и хипонима, јер ће дефиниције обрађених речи садржати и ове важне податке. Заинтересовани корисник у речнику ће моћи да се обавести и о акцентима речи, јер ће одреднице бити акцентоване. Богата листа квалификатора којима ће речнички чланци бити опремљени омогућиће корисницима, нарочито онима који српски усвајају као страни језик, да се обавесте о статусу обрађене речи или неког њеног значења у лексичком систему савременог српског стандардног језика.

 

Грађу за речник чиниће дела српских писаца са целокупног језичког простора на којем се говори српски језик, дневне новине и часописи, речници, уџбеници за основну и средњу школу, приручници, стручна литература, преведена дела најбољих преводилаца и други доступни писани извори. Из школске лектире узеће се она дела која су писана после Другог светског рата, јер је лексика предратних дела описана у постојећим речницима. Неће се узимати у обзир оказионализми, регионализми, историзми, дијалектизми и остали типови периферне лексике који су потврђени једним примером или изузетно малим бројем примера. Колико год то буде било могуће искористиће се грађа из постојећих електронских корпуса, али ће речник имати сопствени богати електронски корпус.

Приликом обраде грађе, лексикографи ће се трудити да задрже традицију српске лексикографске школе, тј. само у понеком детаљу одступиће од обраде речи у постојећим речницима савременог српског језика Матице српске и Речника САНУ. Највећи труд биће уложен у принципе за постизање уједначавања обраде. Сваку недоумицу у погледу спорних речи из грађе, граматички, семантички или било који други проблеми размотриће чланови Редакционог одбора Речника, а резултати тих разматрања биће објављивани у лингвистичким часописима. Циљ оваквог приступа јесте да се упоредо са практичним лексикографским радом, остави траг и на пољу теоријске лексикографије, затим да се успостави нека врста хронике, писаног трага о изради вишетомника и, на крају, да се постави пример млађим генерацијама лексикографа да је лексикографија научна дисциплина која се унапређује узајамним допуњавањем практичног и теоријског рада.

У нади да ћемо најширу јавност ускоро обрадовати корисним приручником, крећемо на изазовни пут његове израде.

10. новембар 2020.

Уредници